Questions.jpg

Vanliga frågor om Remifemin

Vem kan använda Remifemin?

Kvinnor med klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

Behöver jag rådgöra med min läkare innan jag börjar använda Remifemin?

Du bör rådgöra med läkare innan du startar med Remifemin om:

  • du har eller har haft leversjukdom
  • du använder något läkemedel som innehåller östrogen
  • du har behandlats eller behandlas för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer.

Nu har jag ätit Remifemin i fyra veckor utan att känna någon förändring. Varför hjälper det inte?

Ca 75 % av kvinnorna får en första effekt inom fyra veckor, men för några dröjer det längre. Det kan alltså ta längre tid än ett paket innan den terapeutiska effekten kommer. Oftast tar det 2-3 veckor.

Kan man ta Remifemin även om man har högt blodtryck?

Remifemin har inga kända s.k. ”kontraindikationer”. Med andra ord – Remifemin påverkar inte blodtrycket i någon riktning.

Kan Remifemin påverka livmoderslemhinnan?

Remifemin ökar inte livmoderslemhinnans tjocklek. Noggranna undersökningar med ultraljudsmätning av livmoderslemhinnans tjocklek har inte kunnat visa någon sådan inverkan. Det finns inte heller någon klinisk situation där mikroskopisk undersökning av livmoderslemhinnan (t ex efter skrapning) har visat förändringar som har kunnat förknippas med intag av läkesilveraxpreparat.

Det finns rapporter om att Remifemin kan ha en inverkan på leverns funktion. Vad innebär detta?

Fall av levertoxicitet (inklusive hepatit, gulsot, störningar i leverfunktionsprover) har rapporterats vid användning av produkter innehållande läkesilverax.

Man bör sluta ta Remifemin och omedelbart kontakta läkare om man utvecklar tecken och symptom som tyder på leverskada (trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar).

Om man lider av en leversjukdom bör man använda läkesilverax med försiktighet.

Kan man öka dosen Remifemin om man inte får tillfredställande effekt?

Den godkända dosen för Remifemin är 1 tablett 2 gånger dagligen, morgon och kväll (motsvarande 40 mg rot av läkesilverax).

En studie med 150 deltagare visade att en högre dygnsdos av Remifemin, 3 x 2 tabletter (motsvarande 120 mg rot av läkesiverax), inte gav bättre effekt under en användning av 6 månader än 2 x 1 tabletter dagligen.

Många menopausbesvär är av psykisk art, t.ex. nedstämdhet. I sådana fall kan man rekommendera t. ex. tillskott av johannesört.

Har läkesilverax en östrogen effekt?

Kliniska studier om verkningsmekanismen av läkesilverax (Cimicifuga racemosa) talar för att det inte finns en östrogen effekt eller att den är så svag att den sannolikt inte påverkar östrogenkänsliga vävnader negativt.

Kan kvinnor som har haft bröstcancer använda Remifemin?

Rådgör med din läkare innan du börjar använda Remifemin.

Vilka biverkningar förekommer?

Allergiska hudreaktioner, ansiktsödem, perifert ödem samt mag- och tarmbesvär (dyspepsi, diarré) och viktökning har rapporterats. Frekvensen är inte känd.

Fall av menstruationsliknande blödningar under pågående behandling av kvinnor efter menopaus har rapporterats.

Mycket sällsynta fall av leverpåverkan och leverskador har rapporterats vid behandling med preparat innehållande Cimicifuga racemosa. I inget av fallen handlade det om Remifemin.

Kan man använda Remifemin om man tar annan medicin eller kosttillskott?

Ja, man kan kombinera Remifemin med samtliga mediciner. Det förekommer inga kända interaktioner.

Måste man göra uppehåll efter 6 månader?

Remifemin är ett egenvårdspreparat för behandling i sex månader. Användning längre än 6 månader bör ske i samråd med läkare.

Idag finns det en nästan 50-årig erfarenhet av långtidsanvändning av Remifemin. Det finns stor erfarenhet av kontinuerligt intag under upp till 10 år i Sverige och upp till mer än 15 år i Tyskland.

Kan man få mensliknande blödningar av Remifemin?

Detta är mycket ovanligt, men kan förekomma.

Förklaringen är följande: Om en kvinna relativt nyligen (under de senaste 1-2 åren) kommit in i menopausen och är relativt ung (45 – 50 år), kan mensblödningar återkomma tillfälligt. Om dessa inte upphör bör man ta kontakt med sin läkare.

Påverkar Remifemin bröstvävnaden?

En preklinisk studie från 2001 som gjordes på cellodlingar visade en möjlig påverkan av Remifemin på bröstceller. Flera andra studier på cellnivå visade dock motsatsen, såsom samtliga kliniska studier som gjordes på kvinnor, som inte kunde visa en förändring av brösten eller negativ effekt på bröstcancer genom intag av Remifemin. En av studierna genomfördes med över 200 kvinnor på Karolinska sjukhuset.

Kan Remifemin kombineras med östrogenbehandling?

Silveraxprodukter som Remifemin skall inte kombineras med östrogen så länge det inte rekommenderas av läkare.

Innehåller Remifemin laktos?

Ja, laktosmonohydrat av vilken 95 % är laktos.

En tablett innehåller 0,2 g laktos.

Innehåller Remifemin vanligt socker?

Nej. Diabetiker kan använda Remifemin.

Remifemin innehåller som enda sockerart laktos (mjölksocker) som inte påverkar blodsockret.

Kan Remifemin ge upphov till ökade svettningar?

Sedan introduktionen av Remifemin har vi stött på några få kvinnor som upplevt att deras svettningar blivit värre sedan de börjat med Remifemin. I de flesta fallen är detta kvinnor som precis gått in i klimakteriet när de börjat ta Remifemin. I början av klimakteriet kan en gradvis förstärkning av besvären inträda och om Remifemin inte har hunnit börja verka med full kraft upplevs Remifemin vara orsaken till den ökade svettningen. Är kvinnor dessutom rökare och magerlagda förstärks den försämrade östrogenbalansen.

På motsvarande sätt kan man också mitt i klimakteriet uppleva en tillfällig försämring eftersom graden av besvär kan variera. Kommer man in i en sådan besvärsperiod upplevs inte alltid Remifemin hjälpa lika effektivt.

Hur ska Remifemin förvaras?

Förpackningen skall förvaras torrt och i rumstemperatur.

Påverkas kvaliteten av Remifemin om förpackningen förvaras i kyla?

Det är inte kritiskt att förvara Remifemin tabletter i lägre temperaturer. I tester har tillverkaren undersökt tabletter som varit frusna i temperaturer mellan - 20° C och - 30° C. Man kunde inte se att det fanns ingen inverkan på kvaliteten i tabletterna. Rekommenderad förvaring är torrt och rumstemperatur.


Sidan uppdaterades: 18 mars, 2015